Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Policja przetwarza dane osobowe w dwóch trybach. Na podstawie Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych oraz na podstawie tzw. „dyrektywy policyjnej”:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie jest Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno;

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP w Kolnie :

Monika Noniewicz

ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno;

tel. 47 71 822 60

e-mail: iod.kpp@kolno.bk.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie.

W KPP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dokonujemy tego na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 pkt. c) oraz e) RODO

1) w odniesieniu do zadań Policji jest to Ustawa o Policji wraz z przepisami dookreślającymi jej działania;

2) w odniesieniu do spraw pracowniczych jest to Kodeks Pracy wraz z przepisami dookreślającymi zasady zatrudnienia;

3) w odniesieniu do ochrony obiektu jest to Ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

4) w odniesieniu do spraw publicznych jest to Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5) w odniesieniu do skarg i wniosków jest to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

1) prawo dostępu do własnych danych osobowych,

2) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

            Każdy przypadek potraktujemy indywidualnie. Pamiętać należy, że Państwa żądanie może zostać ograniczone w przypadku, gdy przepisy prawa zobowiązują KPP do ich dalszego przetwarzania.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

8. KPP w Kolnie nie przekazuje również w tym trybie danych do państw trzecich.

* * *

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej ustawą wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27.04.2016 r. , dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie jest Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno;

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP w Kolnie :

Monika Noniewicz

ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno;

tel. 47 71 822 60

e-mail: iod.kpp@kolno.bk.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie.

W KPP dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

1) prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

2) dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

3) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry