Zakres działania i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

  1.     Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikiem” oraz       bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

 

      2.     Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.

 

      3.     Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji oraz współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.

 

      4.     Komendant może powołać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły, komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów oraz wyznaczać osoby do realizacji zadań wynikających ze specyfiki służby i potrzeb jednostki.

 

1  Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1. Wydziałem Prewencji

2. Wydziałem Ruchu Drogowego,

3. Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo – Informacyjnych,

4. Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia;

5. Zespołem Administracyjno – Gospodarczym;

6. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7. służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacją zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.

2 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1. Wydziałem Kryminalnym,

2. Posterunkiem Policji w Stawiskach.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.05.2010
Data modyfikacji 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry