przyjmowanie i załatwianie spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowań administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.). oraz Instrukcja kancelaryjna stanowiąca  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji - INSTRUKCJA KANCELARYJNA
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

 

Wydział Kryminalny

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Wydziale Kryminalnym są zgodnie z zapisami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.) oraz Decyzji nr 1/2012 z dnia 04  stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Białymstoku.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw w wydziale jest Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,  z późn. zm.)oraz Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Z uwagi na specyfikę prowadzonych postępowań przygotowawczych zakres informacji udzielanych stronom postępowania jest ściśle określony w/wym. przepisami. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach uprawnionym do udzielania informacji odnośnie niektórych zagadnień pracy procesowej jest Oficer Prasowy  Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie.

Sprawy kierowane do wydziału mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 86 474 16 15.

Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Wydziału Kryminalnego wg daty wpływu, następnie są dekretowane przez Naczelnika (Zastępcę Naczelnika) i przydzielane do realizacji merytorycznemu pracownikowi. Projekty odpowiedzi są parafowane i podpisywane przez Naczelnika (zastępcę Naczelnika), a następnie wysyłane do właściwego adresata.

O kolejności załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do wydziału decyduje termin zaznaczony w piśmie oraz charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy.  

 Telefon do sekretariatu Wydziału Kryminalnego – 86 474 16 19

 

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami:

-          ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

-          ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198),

-          instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Sprawy kierowane do Wydziału Prewencji  mogą być wnoszone:

-          pisemnie lub ustnie (osobiście i telefonicznie),

-          faxem nr 86 474 16 15

Pisma wpływające podlegają rejestracji w  sekretariacie według kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez kierownictwo wydziału na poszczególne komórki i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia.

W przypadku wnoszenia sprawy osobiście, Dyżurny jednostki powiadamia merytorycznego pracownika wydziału o stawiennictwo osoby. Z rozmowy (również telefonicznej) z interesantem sporządzana jest notatka służbowa, z którą zapoznaje się kierownictwo Wydziału Prewencji. Notatka wraz z zaleceniami dotyczącymi toku dalszego postępowania w sprawie.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwieniu sprawy, należy kontaktować się telefonicznie:  Sekretariat 86 474 16 08,

 O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Prewencji, informuje się stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Wydział Ruchu Drogowego

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Wydziale Ruchu Drogowego załatwiane są bez zbędnej zwłoki w oparciu o art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zachowaniem określonych terminów, a także Instrukcję kancelaryjną stanowiącą  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  oraz Ustawę  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 112. poz. 1198).

Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, odbywa się zgodnie z zapisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.12.2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od wydziału, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kontakt z pracownikiem można uzyskać pod nr tel. 86 474 16 50 (sekretariat), nr faxu 086 474 16 15.

 

Jednoosobowe  Stanowisko Do Spraw Prasowo - Informacyjnych

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  głównie w oparciu o ogólnodostępne przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, a także Ustawę prawo prasowo, Ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198.), a także Zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007r w sprawie form i metod działalności prasowo- informacyjnej w Policji. Oficer prasowy niezwłocznie przekazuje informacje, najczęściej w formie ustnej, dziennikarzom i przedstawicielom mediów. Nie zachodzi potrzeba przygotowania informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt z oficerem prasowym- nr tel. 86 474 16 33.

 

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Sprawy przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o przepisy wynikające z art. 35 Kodeksy postępowania administracyjnego  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od stanowiska, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocna faxu (nr 86 278 92 15). Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie ogólnym, wg kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez Komendanta i przekazywane merytorycznemu pracownikowi, celem ich załatwienia. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez pracownika obsługującego jednostkę.

W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kontakt z pracownikiem sekretariatu można uzyskać pod nr tel. 86 474 16 11(sekretariat), nr faxu 86 474 16 15.

Kontakt z pracownikiem kadr i szkolenia można uzyskać pod nr tel. 86 474 16 18.

 

SŁUZBA W POLICJI

Sposób przyjmowania dokumentów osób chętnych do służby w Policji regulują następujące akty prawne:

-         Rozporządzenie MSWiA z dnia 23.01.2006r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz.U. nr 12, poz. 77);

-         Decyzja nr 1/2012 z dnia 04.01.2012r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Dokumenty składa się bezpośrednio u pracownika, który udziela informacji dot. wypełniania kwestionariusz i procedur przyjęć.

 

Kontakt z pracownikiem można uzyskać telefonując do komórki kadrowo – szkoleniowej pod nr telefonu 86 474 16 18.

 

Sprawy dotyczące postępowań o udzielenie informacji publicznej są załatwiane w terminach określonych w art. 13 Ustawy o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198).

Kontakt z pracownikiem merytorycznym 86 474 16 18, e – mail małgorzata.sliwonik@kolno.bk.policja.gov.pl

 

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, gwarantuje każdemu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63).

Powyższe prawo realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.).

Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1.        pisemnie:

-          drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno,

-          składane u dyżurnego jednostki,

2.        za pomocą telefaksu  (86-474 16-15),

3.        ustnie do protokołu.

 

Komendant lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00.

natomiast Naczelnik Wydziału Kryminalnego, Naczelnik Wydziału Prewencji i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego codziennie w godzinach służby.

 

Do udzielenia odpowiedzi wymagane jest podanie adresu pocztowego do doręczeń. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O kolejności rozpatrywania skarg i wniosków decyduje wyłącznie data ich wpływu do jednostki. Skargi załatwiane są nie później niż
w ciągu miesiąca. Posłów na Sejm, senatorów i radnych, o sposobie załatwienia skargi, lub o stanie jej rozpatrzenia, zawiadamia się
w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia (przekazania). W przypadku nie załatwienia sprawy w w/w terminach, skarżącego zawiadamia się o tym, wskazując przy tym przyczynę zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli KPP w Kolnie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, bądź skarga dotyczy podległej jednostki niższego szczebla, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje się skargę właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego.

O sposobie załatwienia skargi, jej autor jest każdorazowo informowany pisemnie. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska.

Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

Zainteresowany ma możliwość uzyskania bliższych informacji, w tym dotyczących aktualnego stanu sprawy, kontaktując się telefonicznie z koordynatorem spraw skargowych, tel. 86-474 16-18.

 

Zespół ds.  Ochrony Informacji Niejawnych

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o które realizowane są zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa
z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych w wymienionych ustawach dotyczących postępowań  sprawdzających i odwoławczych stosuje
się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm.).

Szersze informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod numerem telefonu: 86 474 16 60,

Zasady dostępu do zgromadzonych informacji o charakterze archiwalnym znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w Biuletynie Informacji Publicznej pod nazwą „Dostęp do zasobów archiwalnych”.

 

Zespół Administracyjno - Gospodarczy

Sprawy przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki w oparciu o art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zachowaniem określonych terminów, a także Instrukcję kancelaryjną stanowiącą  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Ustawę  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 112. poz. 1198)

W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kontakt z pracownikiem można uzyskach telefonując pod numer 86 474 16 28.

 

Pliki do pobrania

  • instrukcja kancelaryjna
    03.02.2017 14:13
    1.38 MB
    Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji

Metryczka

Data publikacji 03.11.2008
Data modyfikacji 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry