dostęp - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

SKŁADNICA AKT KPP w Kolnie

znajduje się

w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Kolnie
18-500 Kolno,  ul. Wojska Polskiego 29
tel.  47 71 822 60

Podstawa prawna:

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U.z 2005 r. Nr 29, poz.1847),

  • Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. U.rz. KGP z 2008r. nr 16 poz. 95).

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:

Zasób archiwalny:

 

Zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu całość dokumentów wytworzonych w latach 1944-1954 oraz część materiałów powstałych w latach 1955-1990 została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

 

Tryb udostępniania dokumentów:

 

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

 

Komendant Powiatowy Policji

w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 29

18-500 Kolno

Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

  2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

  3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

  4. Cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Udostępnianie akt następuje poprzez:

  1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

  2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

  3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

  4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

Metryczka

Data publikacji 03.11.2008
Data modyfikacji 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry