Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kolnie:
  18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 29;

 2. elektronicznie na adres: kpp@kolno.bk.policja.gov.pl;

 3. faksem, na numer: 47 71 822 15;

 4. osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;

 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

 3. adresata petycji;

 4. wskazanie czego petycja dotyczy;

 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
  z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kolnie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.09.2015
Data modyfikacji 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry